Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 r. stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Online Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309), al. Grunwaldzka 415, numer KRS 0000391913, NIP: 5833134299, kontakt@meczyki.pl.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
b) w celu wykonania przez Administratora ciążących obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
c) w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem jest prawo dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi).
3. Jeśli zostanie wyrażona zgoda na wykorzystywanie własnych danych, treść zgody będzie określać cel przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
4. Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze, prawne), jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. prowadzącym działalność pocztową, kurierską).
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym zawsze w przypadku realizacji przez Administratora zadań wynikających z jego obowiązków prawnych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy oraz realizacji umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem. 
Gdy podstawą prawną jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem.
6. Dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, jak również pośrednio w trakcie działalności Administratora, m.in. od organów administracji publicznej, organów ścigania.
7. W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą, mogą być to dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy).
8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje w każdym czasie prawo do żądania dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe zostaną usunięte po odwołaniu zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa (m.in. wymogi podatkowe, rachunkowe, przedawnienie roszczeń).
10. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.