Regulamin serwisu Meczyki.pl

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.
Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.meczyki.pl,
Spółka – operator Serwisu, o którym mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu,
Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, w tym także Użytkownik Zarejestrowany,
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie,
Konto Użytkownika – Konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego
Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis,
Administracja – podmioty lub osoby wyznaczone i upoważnione przez Spółkę lub wyłonione przez samych Użytkowników ze swojego grona, o określonych w Regulaminie uprawnieniach, w szczególności posiadające dostęp do określonych narzędzi technicznych, które zarządzają treścią oraz Kontami Użytkowników, zapobiegają trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy itp.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem www.meczyki.pl) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki.
2. Operatorem Serwisu jest spółka Online Venture sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 415, NIP: 5833134299.
3. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Spółką, dotyczącą użytkowania Serwisu (na stronie www.meczyki.pl).
4. W ramach Serwisu Spółka świadczy usługi tzw. zwykłego przekazu, cachingu i hostingu (o których mowa niżej w lit. a), b) i c). W tym zakresie Spółka świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich (tych Użytkowników) danych (w szczególności w formie plików elektronicznych). a) Spółka umożliwia transmisję danych przekazywanych przez danego odbiorcę (Użytkownika), a także zapewnia dostęp do sieci telekomunikacyjnej, z tymże Spółka:
1) nie jest inicjatorem przekazu danych,
2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych,
3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. W tym zakresie Spółka może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych
danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji. b) Spółka umożliwia transmisję danych oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, z tymże Spółka:
a) nie modyfikuje danych,
b) posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania,
c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi.
d) Spółka udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkowników.
5. Spółka świadczy w ramach Serwisu także usługi polegające na informowaniu Użytkowników o aktualnych wydarzeniach sportowych, za pośrednictwem funkcjonalności takich jak „Wyniki na żywo” oraz „Newsy sportowe”.
6. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Spółki, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu meczyki.pl w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Spółki, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę ze Spółką.
7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu w Serwisie.
8. Treść Serwisu tworzą jego Użytkownicy i ponoszą oni odpowiedzialność za umieszczane przez siebie dane/treści.
9. Wszelkie dane umieszczane przez Użytkowników nie są umieszczane na serwerach Spółki.
10. Spółka nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.
11. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Spółki. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do
wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Spółki. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Spółki. Bez wyraźnej zgody Spółki Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Spółka.
2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Spółki.
3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia.
4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Sript oraz plików Cookies.
6. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.

IV. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.meczyki.pl w zakładce „zarejestruj się”, poprzez podanie adresu e-mail, hasła i nicku oraz dokonanie akceptacji Regulaminu.
2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto, z którego może korzystać jedynie osobiście i z wyłączeniem osób trzecich, w szczególności Użytkownik nie może udostępniać hasła osobom trzecim ani współdzielić Konta z innymi osobami.
3.Użytkownik ma prawo do edytowania swojego Konta czy zmiany hasła. Konta Użytkowników są darmowe.
4. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności, oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Spółkę teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie – w celach realizacji przez Spółkę usług dostępnych w ramach Serwisu.
Spółka jest również upoważniona do realizacji wysyłek reklamowych za pomocą elektronicznej poczty email.

V. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu, cachingu i hostingu, o których mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.
2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza, że: - umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone. - dane (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych; - dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich; - dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych.
3. Dane transmitowane lub udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".

VI. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności: a) Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych (lub umieszczać linków do stron zawierających takie dane), naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);
b) Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Spółkę lub osoby trzecie;
c) Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych (lub umieszczać linków do stron zawierających takie dane), które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i
materiałów;
d) Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Spółki,
e) Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Spółkę;
f) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z usług oferowanych przez Spółkę;
g) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;
h) Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać linków odsyłających do innych stron internetowych, banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Spółki.
i) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;
j) Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.
k) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;
l) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;
m) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;
n) Użytkownik nie będzie zakłócać ani próbować zakłócać działania Serwisu ani jakichkolwiek czynności wykonywanych przy użyciu Serwisu;
o) Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;
p) Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta, Konta Premium lub Usługi Pojedynczej,
r) Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Spółki jest wyłączona za: - jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Spółki;
- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,
- następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,
- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia plików,
- wszelkie działania podjęte przez Spółkę w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcji w ramach Serwisu,
- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z transmitowanymi lub przechowanymi danymi,
- naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych (lub umieszczaniem linków do stron zawierających dane), do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,
- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
- wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników,
- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VI Regulaminu,
- jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Spółki ze sporów między Użytkownikami).
2. Spółka nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Spółki jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Spółkę lub do których poniesienia będzie Spółka w jakiekolwiek formie zobowiązana, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Spółce z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Spółki lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.
2. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w
ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik, który wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu wykorzysta Serwis dla celów marketingowych lub promocyjnych, zobowiązuje się naprawić wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności zwróci operatorowi Serwisu utracone korzyści wyliczone według stawek wynagrodzenia za reklamę, stosowanych przez Spółkę wobec reklamodawców korzystających z Serwisu

IX. PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM PRAWA

1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone (przechowywane, transmitowane etc.) w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu, wskazując na dokładną lokalizację tych danych, prawo jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody uprawdopodabniające jej legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa.
2. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, operator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu.
3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
4. Spółka może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać transmitowania, udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

X. WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zarówno Użytkownik, jak i Spółka mają prawo wypowiedzieć umowę.
2. Wypowiedzenie umowy przez Spółkę następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Spółka może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się droga elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta przez Spółkę. Spółka ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia
otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi zakładka "Polityka Prywatności” dostępna w stopce serwisu.
2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi zakładka "Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych" dostępna w stopce serwisu.
3. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez Administrację Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.
4. Wszelka komunikacja z Administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email kontakt(małpa)meczyki.pl.
5. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Spółki na poniższy adres e-mail: kontakt(małpa)meczyki.pl.
6. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt(małpa)meczyki.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Spółkę. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.
7. Wszelkie postanowienia, które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.