Składy i oceny

Istiqlol vs. Al Nasr Riyadh

Trenerzy

Mubin ErgashevLuis Castro